Download Algemene Leveringsvoorwaarden NF

Algemene leveringsvoorwaarden Nightforce

1. Algemene voorwaarden
1. Tenzij van te voren uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen zijn alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en de uitvoering daarvan uitsluitend onderhevig aan de hieronder omschreven voorwaarden, inclusief deze:
2. onder de “wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere
huurder die met Nightforce een huurovereenkomst heeft gesloten dan wel wenst af te sluiten en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en/of erfgenamen;
3. door het plaatsen van een order en/of het in ontvangst nemen van verhuurde goederen wordt de wederpartij geacht stilzwijgend met deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan;
4. Nightforce is eerst gebonden, nadat zij de mondelinge of schriftelijke opdracht van de wederpartij heeft aanvaard;
5. de volmacht van de vertegenwoordigers van Nightforce strekt zich niet verder uit dan tot hetgeen in dit opzicht in het bedrijf van Nightforce gebruikelijk is. Alleen krachtens uitdrukkelijk schriftelijke volmacht kan van eerder bedoelde volmacht afgeweken worden;
6. Op alle overeenkomsten, waarop deze Algemene Verkoop- Verhuur en Leveringsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa.
7. toepassing van eventueel door de wederpartij gehanteerde voorwaarden is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten;
8. tenzij anders schriftelijk aangetoond geldt de door Nightforce gehouden administratie als beslissend.

2. Aanbiedingen
1. Alle door Nightforce gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij anders aangegeven.
2. Alle eventueel bij een aanbieding verstrekte gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk samengesteld. Zij zijn slechts bindend wanneer zulks uitdrukkelijk is bevestigd.
3. Alle verstrekte gegevens en/of informatie blijven (intellectueel) eigendom van Nightforce en dienen op eerste aanvraag te worden geretourneerd.
4. Nightforce behoudt zich het recht voor om in verstrekte gegevens en/of afbeeldingen constructie-, maat- en/of materiaalwijzigingen in overleg met wederpartij door te voeren.
5. Nightforce behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen aanvragen en/of nieuwe bestellingen te weigeren. Getekende contracten vallen hier niet onder.

3. Overeenkomst

1. Behoudens het hieronder omschrevene komt een overeenkomst eerst dan tot stand wanneer een opdracht uitdrukkelijk schriftelijk of anderszins is aanvaard dan wel bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
2. Eventueel aansluitend door of namens Nightforce gemaakte aanvullende (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen zijn slechts bindend indien uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd.
3. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen aanbieding c.q. opdrachtbevestiging wordt verstrekt geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging, welke wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Tenzij anders schriftelijk aangetoond geldt terzake 3.1., 3.2. en 3.3. de door Nightforce gehouden administratie als beslissend.
4. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij naar oordeel van Nightforce voldoende kredietwaardig blijkt voor financiële nakoming van de overeenkomst.
5. Nightforce behoudt zich het recht voor om, bij het aangaan van de overeenkomst en alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij de zekerheid te verlangen dat aan alle betalings- en andere verplichtingen zal worden voldaan.
6. Nightforce behoudt zich het recht voor om, naar haar oordeel, doch zo nodig in overleg met de wederpartij, voor de uitvoering van een
overeenkomst derden in te schakelen waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte aanbieding.

4. Levering en terugbezorging bij losse verhuur
1. Tenzij anders is overeengekomen dient de wederpartij zelf de gehuurde goederen bij Nightforce op te halen en bij het beëindigen van de overeenkomst terug te bezorgen. Het brengen en/of terugbezorgen van het gehuurde goederen is geheel voor rekening en risico van de wederpartij.
2. Indien de wederpartij tijdens het laden en/of lossen gebruik maakt van werknemers in dienst van Nightforce, worden deze werknemers geacht op dat moment hun diensten te verrichten in ondergeschiktheid aan en onder verantwoordelijkheid van de wederpartij, ook terzake is de wederpartij derhalve tegenover Nightforce aansprakelijk.
3. De wederpartij wordt geacht bij ontvangst de gehuurde goederen op gebreken te hebben gecontroleerd en in goede staat te hebben ontvangen.

5. Leveringstermijn

1. Indien de Nightforce zich jegens de wederpartij heeft verplicht de gehuurde goederen aan wederpartij te bezorgen, zal Nightforce ernaar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden. Overschrijding van de levertijd kan echter nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadeloosstelling.

6. Annulering
1. Annuleren van apparatuur dient zo tijdig mogelijk te geschieden. Nightforce berekent 25 % van de huurprijs bij annulering 3-7 dagen voor het ingaan van het overeengekomen huurtijdstip en 50% van de huurprijs bij annulering 1-3 dagen voor het ingaan van het van het overeengekomen huurtijdstip. Bij annulering binnen 24 uur voor het overeengekomen huurtijdstip wordt de volle huurprijs in rekening gebracht.
2. Huurkosten bij annulering worden niet in rekening gebracht ingeval van overmacht conform artikel 18
3. De wederpartij kan de overeenkomst onmiddellijk opzeggen ingeval van faillissement van Nightforce, ingeval van surseance van betaling, ingeval van liquidatie van Nightforce, bij een crediteurenakkoord en ingeval van beslaglegging.
4. De wederpartij moet de overeenkomst onmiddellijk opzeggen ingeval van bedrijfsbeeindiging Nightforce.

7. Duur van de overeenkomst
1. Overeenkomsten worden gesloten voor een bepaalde, in de overeenkomst gespecificeerde tijdsduur.
2. De huurperiode geldt voor een periode van tenminste één dag of een veelvoud daarvan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De huurperiode gaat in op de eerste huurdag op het overeengekomen moment van levering af magazijn en duurt tot en met de laatste overeengekomen huurdag. De gehuurde apparatuur dient uiterlijk vóór 10:00 uur op de dag na de laatste huurdag bij Nightforce afgeleverd worden.
3. Wederpartij is verplicht om het gehuurde uiterlijk op het in 7.2. vermelde tijdstip bij Nightforce terug te bezorgen, bij gebreke waarvan wederpartij ten behoeve van Nightforce een boete verbeurt ter hoogte van de dagprijs van het gehuurde voor ieder ingegaan uur verzuim.

9. Verplichtingen wederpartij
1. De wederpartij is verplicht de gehuurde goederen slechts overeenkomstig de bepalingen van deze overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder om:
2. de gehuurde goederen overeenkomstig de bedieningsvoorschriften te behandelen;
3. geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen;
4. Nightforce, haar vertegenwoordiger(s) of gemachtigde(n) ten alle tijde toegang tot het gehuurde te verschaffen;
5. aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en Nightforce terzake vrij te waren; onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van Nightforce te doen geschieden.

10. Prijzen
1. Opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en verpakkings- verzendings- of afleveringskosten, tenzij schriftelijk is overeengekomen.
2. Prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van het uitbrengen van de offerte bekende prijs bepalende factoren.
3. Nightforce behoudt zich het recht voor wegens wijziging van lonen, of andere prijs bepalende factoren ten alle tijde haar prijzen te wijzigen.

11. Betaling
1. Conform hetgeen overeengekomen dient betaling netto-contant te geschieden bij (af)levering onverminderd enige korting of schuldvergelijking dan wel middels storting of overmaking op een door Nightforce aangewezen bank- of girorekening binnen veertien dagen vanaf factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeen gekomen. De op haar bank/giro afschriften aangegeven valutadag is bepalend als betalingsdag.
2. Betalingen strekken steeds ter mindering op verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op de hoofdsommen, waarbij oudere voor nieuwere gaan.

12. Rente en kosten
1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden is de wederpartij vanwege rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldatum een rente per (gedeelte van een) maand verschuldigd van 1,5% van het openstaande bedrag en een van € 15,- administratiekosten.
2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 1,5% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door de wederpartij verschuldigde bedrag met een minimum bedrag van € 175,00

13. Waarborgsom bij losse verhuur
1. De wederpartij is verplicht, voordat zij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, aan Nightforce een door Nightforce vast te stellen waarborgsom te geven.
2. Nightforce behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te compenseren met waarborgsom evenals de kosten van de reparatie/reiniging als in 19.b. bedoeld.
3. Nightforce is verplicht deze waarborgsom bij de beëindiging van de overeenkomst, indien op dat moment de wederpartij aan al haar verplichtingen jegens de Nightforce heeft voldaan, aan wederpartij terug te geven.

14. Meldingsverplichting
1. Wederpartij dient Nightforce onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op roerende of onroerende goederen van Nightforce of op onderhavige gehuurde goederen, of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van Nightforce dreigen te worden geschaad.
Hetzelfde geldt in geval van faillissement van wederpartij, indien wederpartij surseance van betaling aanvraagt of haar betaling om andere redenen heeft gestaakt.
2. In de hierboven in 14.1. genoemde gevallen is wederpartij verplicht om de beslag leggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven van de onderhavige overeenkomst.

15. Schade en gebreken
1. Wederpartij is verplicht elke schade en elk gebrek aan gehuurde goederen onmiddellijk aan Nightforce te melden. Zonder toestemming van Nightforce mag wederpartij niet tot reparatie overgaan.
2. Veranderingen en/of reparatie aan de gehuurde goederen zal Nightforce slechts in eigen werkplaats aanbrengen c.q. verrichten.
3. Gebreken of schade aan de gehuurde goederen geven de wederpartij geen enkel recht jegens Nightforce, in het bijzonder niet op vervanging en/of schadevergoeding.
4. Bij beschadiging, vermissing of te laat retourneren stelt Nightforce de huurder volledig aansprakelijk voor de schade. Denk hierbij aan de kosten voor herstel, vervanging, noodzakelijke inhuur door Nightforce bij te laat retourneren, enz…

16. Aansprakelijkheid
1. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde, die tijdens de huurperiode optreedt, door welke oorzaak dan ook. Schade ontstaan door toedoen van Nightforce of door handelen dat onder duidelijke verantwoording van Nightforce valt wordt hier uitdrukkelijk van uitgesloten.
2. Indien het gehuurde, of onderdelen daarvan, door schuld of onachtzaamheid van wederpartij wordt (worden) beschadigd, geheel verloren gaat (gaan) of onherstelbaar beschadigd wordt (worden) zal in het eerste geval reparatiekosten worden berekend tegen de normaal geldende reparatietarieven. In de beide andere gevallen zal de wederpartij aan Nightforce verschuldigd zijn een som gelijk aan de aanschafwaarde van vervangende apparatuur en de kosten van vervanging.
3. Voor schade die aan wederpartij of aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van gehuurde goederen zou kunnen ontstaan, is Nightforce niet aansprakelijk, zelfs niet indien deze schade het gevolg mocht zijn van het verwerken van ondeugdelijk materiaal of van de aanwezigheid van een constructiefout in de gehuurde goederen. Wederpartij zal terzake Nightforce voor alle aanspraken van derden vrijwaren.
4. Bij 16.1 , 16.2 en 16.3 is Nightforce bij grove nalatigheid wel aansprakelijk.

17. Vervanging bij losse verhuur
1. Indien wederpartij niet in staat is, om welke reden dan ook, de gehuurde goederen aan Nightforce terug te bezorgen, dient wederpartij aan Nightforce een schadevergoeding te betalen, ter grote van de aanschafkosten en kosten van vervanging van de gehuurde goederen, per de datum van het eindigen van deze overeenkomst.

18. Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van een overeenkomst redelijkerwijs door wederpartij niet meer van Nightforce kan worden verlangd;
2. Onder overmacht wordt eveneens begrepen werkstaking, bovenmatig
ziekteverzuim van personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, contingenteringen en/of bedrijfsstoringen bij Nightforce en/of haar toeleveranciers, waardoor zij verplichtingen jegens wederpartij niet (meer) kunnen nakomen;
3. Nightforce behoudt zich het recht voor om, in geval van overmacht, de uitvoering van de overeenkomst in kwestie op te schorten dan wel definitief te ontbinden, doch zulks in overleg met de wederpartij.
4. Nightforce behoudt zich het recht voor om betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht tot het moment van het ontstaan van de situatie van overmacht;
5. Nightforce behoudt zich het recht voor om zich op overmacht te beroepen ook dan wanneer de aanleiding tot de overmacht situatie intreedt nadat de prestatie geleverd had moeten zijn.

19. Beëindiging van de overeenkomst
1. Deze overeenkomst kan ten alle tijde door Nightforce met onmiddellijke ingang worden opgezegd. Artikel 7.1. is dan eveneens van toepassing.
2. Bij beëindiging van deze overeenkomst zullen de gehuurde goederen in dezelfde conditie als waarin zij verstrekt zijn, geheel gereinigd, ter beschikking van Nightforce worden gesteld. Indien daarbij zou blijken dat de goederen gebrek vertonen of beschadigd zijn, c.q. dat de wederpartij de goederen niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt, is Nightforce gerechtigd de wederpartij de reparatiekosten c.q. reinigingskosten in rekening te brengen.

20. Diversen.
1. Wijzigingen aan, aanvullingen op, of de annulering van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken zijn niet geldig voor zover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn.

21. Geschillen

1. Voor de uitvoering van de overeenkomst tussen wederpartij en Nightforce verklaren beiden domicilie te kiezen ter plaatse waar Nightforce gevestigd is. Alle rechtsvorderingen, voortvloeiend uit deze overeenkomst, zullen al naar gelang de aard van het geschil, bij het Kantongerecht of de Arrondissements-Rechtbank te Leiden worden aangebracht, met uitsluiting van iedere andere Rechter. Bij ingelijkstelling van Nightforce zullen alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de wederpartij.

22. Slotbepaling
1. Indien een of meer van deze voorwaarden geheel of ten dele in strijd mochten zijn of worden met enige wettelijke bepaling, dan blijven nochtans deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl voorts partijen voor wat betreft de ongeldige bepaling geacht wensen te worden te hebben overeengekomen, datgene wat, wettelijk geoorloofd, de strekking van de buiten werking gestelde bepaling het meest nabij komt.
2. Indien Nightforce heeft ingestemd met enigerlei beding, dat afwijkt van het in een of meer dezer voorwaarden geregelde, dan blijven de overige voorwaarden van deze van deze verhuur voorwaarden onverminderd van toepassing.